REGULAMIN

3 Dyszka Jurandówny

Szczytno, dn. 26.05.2019 r.

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej.
 • Promocja Gminy Miejskiej Szczytno, Gminy Szczytno, Powiatu Szczycieńskiego.
 • Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.
 • Wkład w promocję imprez biegowych w województwie warmińsko-mazurskim.

II. PATRONAT HONOROWY

 

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

III. ORGANIZATOR

Klub Biegacza Jurund Szczytno
 

IV. WSPÓŁORGANIZATORZY

 

Urząd Miejski w Szczytnie

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Urząd Gminy w Szczytnie

Jednostka Wojskowa 2031 Lipowiec

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.

Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo

 

V. SPONSOR GLÓWNY

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

 

VI. TERMIN, MIEJSCE
 

 • Bieg odbędzie się w dniu 26.05.2019 r. w Szczytnie.
 • W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”).
 • Na trasie biegu zostaną oznaczone wszystkie kilometry trasy.
 • Na trasie biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. W większości trasy będzie odbywał się normalny ruch samochodowy.
 • Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonego Uczestnikowi przez Organizatora.
   

VII. TRASA BIEGU

 

 • Długość trasy biegu wynosi 10 km. Trasa bez atestu.
 • Biuro Zawodów usytuowane będzie ul. Juranda – Plac Juranda w Szczytnie.
 • Start i meta zlokalizowane będą przy Placu Juranda w Szczytnie.
   

VIII. LIMIT CZASU
 

 • Start Biegu o godzinie 09:30. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
 • Uczestników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1 godziny 45 minut (105 minut), do godziny 11:15.
 • Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 • Wszyscy Uczestnicy Dyszki Jurandówny są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

 

 

IX. PUNKTY NAWADNIANIA
 

 • Punkt nawadniania będzie umieszczony w okolicach 5 km trasy.
 • Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
   

X. ZAPISY

 

 • Elektronicznie zapisy do biegu będą odbywać za pośrednictwem serwisu firmy odpowiedzialnej za pomiar czasu, dostartu.pl. Link do zapisów zostanie opublikowany na stronie Organizatora. Zapisy będą otwarte do dnia 12.05.2019 r..
 • Po dniu 12.05.2019 r. zapisy elektroniczne zostaną zamknięte. Jeżeli nie zostanie osiągnięty limit zawodników, w dniach wydawania pakietów startowych będzie istniała możliwość zapisu, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego.
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów.
 • Pakiety startowe będą do odebrania w Biurze Zawodów w dniach:
 • 24.05.2019 r. w Biurze Zawodów w godz. 10:00 – 18:00
 • 25.05.2019 r. w Biurze Zawodów w godz. 12:00 – 20:00
 • 26.05.2019 r. w dniu biegu, w Biurze Zawodów w godz. 6:30 – 8:30
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących: 350 osób.
 • Przepisanie pakietu startowego na inną osobę będzie możliwe do dnia 12.05.2019 r..
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych).
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych uczestników sponsorom zawodów.
   

XI. PAKIET STARTOWY
 

W ramach udziału w biegu uczestnik otrzymuje:

 • numer startowy
 • agrafki
 • chip (zwrotny na mecie biegu)
 • koszulkę okolicznościową
 • kupon na posiłek regeneracyjny po biegu
 • gadżety od sponsorów
 • worek okolicznościowy
 • coś słodkiego
 • izotonik
 • broszury reklamowe
 • dodatkowe, w zależności od hojności sponsorów

Będzie istniała możliwość dokupienia kuponu na Pasta Party w przeddzień biegu (25.05.2019 r.).
 

XII. OPŁATY
 

Za udział w biegu Uczestników obowiązują opłaty. Wysokość opłaty w zależności od terminu:

 • do dnia 31.01.2019 r. wynosi 50 PLN
 • do dnia 31.03.2019 r. wynosi 60 PLN
 • do dnia 12.05.2019 r. wynosi 70 PLN

Zapisy w Biurze Zawodów w dniach 24-26.05.2019 r., bez gwarancji pełnego pakietu, będą obciążone opłatą 100 PLN.

 

 

Sposób wpłaty


Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:

KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO
ul. Szwedzka 2a, 12-100 Szczytno
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
07 8838 0005 2001 0103 4198 0001

W tytule przelewu prosimy podać:
Dyszka, Imię Nazwisko, Rok Urodzenia

 

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Prawo startu mają osoby, które do dnia 25 maja 2019 roku ukończą 18 lat.
 • Osoby, które do 25 maja 2019, ukończą 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego, iż start dziecka odbywa się na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego
 • Zaleca się Uczestnikom biegu, przed startem w imprezie, dokonanie kontrolnych badań lekarskich.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Organizator dopuszcza start Uczestników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Organizator nie dopuszcza startu Uczestników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności Uczestników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
 • Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy w jednym z punktów rozstawionych na placu, który zostanie oznaczony napisem „DEPOZYT”. Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem Uczestnika. Wydawanie rzeczy Uczestników z depozytu, będzie odbywało się w okolicach mety biegu, po okazaniu numeru startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.
   

XIV. KLASYFIKACJA

 

 • Klasyfikacja Generalna
  Open kobiet i mężczyzn – miejsca I – III
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

 • K16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat, M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat
 • K20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat, M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat
 • K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat, M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat
 • K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat, M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat
 • K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat, M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat
 • K60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat, M60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat

 

 • Klasyfikacja Bankowców Spółdzielczych
  Open kobiet i mężczyzn – miejsca I – III
 • Klasyfikacja Służb Mundurowych
  Open kobiet i mężczyzn – miejsca I – III
 • Klasyfikacja Powiatu Szczycieńskiego – opisane w odrębnym rozdziale XV.
   

 

XV. REGULAMIN KLASYFIKACJI POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

 

 • Udział w klasyfikacji mogą brać mieszkańcy zameldowani na stałe, na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zaznaczenie w trakcie procesu rejestracji zawodnika dodatkowej klasyfikacji - Powiat Szczycieński.
 • Trzy najlepsze kobiety oraz trzech najlepszych mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
 • W tej klasyfikacji nagrody mogą dublować się z kategorią OPEN, wiekową i drużynową.
 • W przypadku wątpliwości osób, które wygrają tę kategorię organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania ( np. dowód osobisty, prawo jazdy itp. itd.) w celu weryfikacji zawodnika/czki.

XVI. NAGRODY

 

 • Po ukończeniu biegu wszyscy uczestnicy otrzymują:
 • pamiątkowy medal na mecie
 • ciepły posiłek
 • Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej OPEN kobiet oraz mężczyzn w biegu głównym otrzymują nagrody finansowe (Wysokość nagrody finansowej pozyskanej od sponsorów jest kwota netto). Odpowiednio 300/200/100 złotych.
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet oraz mężczyzn otrzymają statuetki pamiątkowe.
 • Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji OPEN biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
 • Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
 • Wśród wszystkich uczestników biegu, po jego zakończeniu rozlosujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nastąpi to po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród indywidualnych.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegów ciepły posiłek, ciepłą herbatę, kawę i wodę.

XVII. FINANSOWANIE

 

 • Koszty startu, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegu lub organizacje delegujące.
 • W ramach za start Uczestnik otrzymuje możliwość startu w biegu. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.
 • Koszt startu jest bezzwrotny.
   

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się: poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych.
 • Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer.
 • Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
 • Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: klubjurund@gmail.com), w terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi.
 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.
 • Organizator zapewnia sędziego prowadzącego oraz zamykającego biegi.
 • We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem, jak również o ewentualnym odwołaniu bądź przerwaniu biegu decyduje Dyrektor biegu.
 • Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
   

XIX. Noclegi

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu z soboty na niedzielę, od. godz. 12:00 25.05.2019 r. do godz. 08:30 26.05.2019 r. na sali sportowej (SP z OI nr 2 w Szczytnie) – liczba miejsc ograniczona. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte. (Organizator nie zapewnia wyżywienia). Rezerwacja telefoniczna do dnia 12.05.2019 r. pod numerem 602 765 054 (Artur).

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Klub Biegacza Jurund” z siedzibą w Szczytnie przy ul. Szwedzka 2A, 12-100 Szczytno (NIP: 7451845996, REGON: 362025956, KRS: 0000566690). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem klubjurund@gmail.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 • świadczenia usług drogą elektroniczną:
 • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
 • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
 • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
 • dostarczania usług płatniczych
 • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną
 • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 • kontaktu z Tobą
 • umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu 30. Maraton Juranda
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu „Klub Biegacza Jurund”:
 • w celach podatkowych i rachunkowych
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia „Klub Biegacza Jurund”:
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
 • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 • kontaktu z Tobą
 • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 • na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
 • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracji.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki:

Oświadczenie
 

 

 

 

 

 


 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że znam regulamin biegu 3 Dyszka Jurandówny odbywającego się w dniu 26.05.2018 r. w Szczytnie i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb biegu i klasyfikacji, w tym udostępniania ich sponsorowi, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji biegu i akcji z nim związanych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi oraz sponsorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 Szczytno, dn. 26.05.2019r.

 

.……………..…………………………..

(podpis uczestnika)